POLITYKA PRAW I WOLNOŚCI

W ramach działalności Cashback services sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200), ul. Raciborska 35a, NIP: 6423215320 (dalej: Cashback services), osoba fizyczna posiada w zakresie danych osobowych następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych: osoby, których dane dotyczą mają prawo do informacji, jakie dane osobowe przetwarza na ich temat Cashback services oraz mają prawo do uzyskania kopii tych danych osobowych.
 2. Prawo do bycia zapomnianym: osoby, których dane dotyczą, mają prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Cashback services nie ma podstawy wynikającej z zasady zgodności z prawem do dalszego przetwarzania danych. W niektórych przypadkach Cashback services może podjąć decyzję o nieusuwaniu danych, ale zamiast tego ograniczyć ich użycie (na przykład, aby można było z niego korzystać tylko w przypadku roszczenia prawnego). W takim przypadku Cashback services zobowiązany jest do zastosowania skutecznej polityki informacyjnej
 3. Prawo do sprostowania danych: osoby, których dane dotyczą mają, prawo do uzupełnienia niedokładnych danych, a także ich poprawienia i / lub uzupełnienia niekompletnych danych.
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu: osoby, których dane dotyczą mają prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu ich danych osobowych do określonego celu.
 5. Prawo do przenoszenia danych: osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymywania danych osobowych, które dostarczyły Cashback services, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz mają prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Cashback services. O kosztach takiego przeniesienia Cashback services informuje zainteresowaną stronę. Prawo do przeniesienia nie dotyczy tych danych które są zawarte w rejestrach państwowych

O ile to możliwe, Cashback services powinno umożliwiać osobom, których dane dotyczą, korzystanie z uprawnień zawartych w tej polityce w sposób samodzielny, bez konieczności składania specjalnego wniosku do Cashback services. W związku z tym, Cashback services powinno dążyć do zaprojektowania swoich systemów skierowanych do użytkowników, aby klienci, pracownicy i internauci mogli z własnej inicjatywy:

 • przeglądać dane osobowe, które przetwarza na ich temat;
 • usunąć wszelkie informacje, do których woleliby, aby Cashback services już nie miało dostępu;
 • usunąć wszelkie informacje, do których woleliby, aby Cashback services już nie miało dostępu;
 • zmieniać ustawienia swojego konta, aby ich dane osobowe nie były już wykorzystywane do określonego celu (np. do rezygnacja z możliwości marketingu);
 • pobrać kopię informacji w powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie.

Dostęp do tych systemów skierowanych do użytkowników powinien podlegać odpowiednim mechanizmom uwierzytelniania.

Osoby, których dane dotyczą są również uprawnione do złożenia pisemnego lub ustnego wniosku, do rzędu, w celu skorzystania z przysługujących im praw. Żądania od osób, których dane dotyczą, skierowane do Cashback services w celu skorzystania z tych praw są określane jako "wnioski o skorzystanie z praw" (WSP).

Każde żądanie osoby fizycznej dotyczące jej danych osobowych jest WSP. WSP mogą być odbierane przez telefon, e-mail, pocztę, media społecznościowe lub przekazywane ustnie pracownikom Cashback services. Wniosek nie musi odnosić się do właściwych przepisów o ochronie danych lub danych osobowych.

Warunki, w jakich Cashback services musi spełnić wniosek, będą się różnić w zależności od tego, które prawo jest wykonywane. W niektórych przypadkach dana osoba może chcieć skorzystać z więcej niż jednego prawa, a Cashback services może być w stanie spełnić jeden aspekt żądania (np. przyznając dostęp), ale nie inny (np. usunięcie danych).

Cashback services ma obowiązek odpowiedzieć na WSP w ciągu 30 dni. Jeśli żądanie jest szczególnie skomplikowane, może ono zostać przedłużone do maksymalnego okresu 60 dni, ale Cashback services ma obowiązek udzielenia odpowiedzi żądającemu w ciągu 14 dni, wyjaśniając, dlaczego konieczne jest wydłużenie okresu. Z tego powodu bezwzględnie należy rejestrować datę otrzymania WSP.

Należy pamiętać, że Cashback services nie jest uprawnione do pobierania opłaty za rozpatrywanie wniosków, z wyjątkiem następujących wyjątkowych okoliczności:

 • gdy osoba fizyczna żąda więcej niż jednej kopii danych osobowych;
 • jeżeli wniosek jest oczywiście bezzasadny lub niewspółmierny, na przykład dlatego, że Cashback services odpowiedział na identyczny wniosek w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i w międzyczasie nie zostały pobrane żadne nowe dane osobowe. W takich okolicznościach Cashback services może podjąć decyzję o nałożeniu uzasadnionej opłaty. Każda opłata musi opierać się na uzasadnionych kosztach administracyjnych związanych z dostarczeniem informacji (lub podjęciem innych działań).

Przed podjęciem jakichkolwiek działań w związku z WSP należy potwierdzić, że pochodzi on od osoby, której dane dotyczą lub osoby upoważnionej do działania w jej imieniu. Sposób weryfikacji regulowany jest wewnętrznymi procedurami Cashback services w tym zakresie. Nie można prosić o więcej informacji niż minimum niezbędne do zidentyfikowania wnioskodawcy.

WSP można składać ustnie (np. telefonicznie lub osobiście). Jeśli WSP została przyjęta ustnie, należy złożyć zapytanie do wnioskodawcy, o możliwość złożenia wniosku na piśmie (np. wysyłając wiadomość e-mail). Nie można nalegać na to i nie można odmówić odpowiedzi na WSP, które są składane wyłącznie ustnie. Przesłanie pisemnej prośby służy również zweryfikowaniu tożsamości osoby składającej wniosek. Jeżeli dana osoba odmawia złożenia wniosku na piśmie, Cashback services powinno wysłać wnioskodawcy pisemną informację tak szybko, jak to możliwe, potwierdzając charakter i zakres wniosku.

W razie otrzymania WSP należy niezwłocznie poinformować Inspektora Danych Osobowych.

Następnym krokiem jest zweryfikowanie czy wniosek zawiera wystarczające informacje, aby móc go zrozumieć i rozpatrzyć. Jeśli WSP jest niejasny, należy niezwłocznie poprosić o dodatkowe informacje wymagane w uzasadniony sposób do spełnienia wniosku.

Następnym etapem rozpatrywania WSP jest zidentyfikowanie, które systemy i bazy danych mogą zawierać informacje dotyczące jednostki i jednostek biznesowych odpowiedzialnych za te systemy i bazy danych. Jednostki Cashback services odpowiedzialne za każdą taką bazę danych i / lub system będą odpowiedzialne za przeszukiwanie wszelkich potrzebnych informacje dotyczące danej osoby. Po zakończeniu tych działań przez odpowiednią jednostkę biznesową powinna ona dostarczyć kopię wszelkich informacji zidentyfikowanych do kontroli Inspektora Ochrony Danych.

Po otrzymaniu informacji od odpowiednich jednostek biznesowych konieczne będzie przejrzenie tych informacji w celu zidentyfikowania wszelkich danych osobowych dotyczących wnioskodawcy.

W ramach tego przeglądu należy również oflagować wszelkie / wszystkie informacje, których Cashback services nie może ujawnić bez naruszenia prawa lub krytyczne wobec danej osoby lub innej osoby. Następnym krokiem jest ustalenie, czy takie informacje mogą zostać wstrzymane w wysyłce.

Cashback services nie powinien ujawniać, usuwać ani w inny sposób wpływać na dane osobowe dotyczące osób innych niż sam wnioskodawca, chyba że strona trzecia wyrazi na to zgodę lub uzasadnione jest dostarczenie (lub usunięcie danych itp.) bez ich zgody.

Wnioski o usunięcie danych i prawo do bycia zapomnianym:

Prawa do usunięcia danych i do bycia zapomnianym nie są prawami absolutnymi. Cashback services nie musi usuwać danych osobowych, które należy zachować:

 1. w celu ochrony przed roszczeniami prawnymi (np. umowy, historia zatrudnienia lub korespondencja z klientem w sprawie skargi);
 2. w celu spełnienia obowiązku prawnego; lub
 3. w celu wykonania umowy.

Podobnie, osoba, której dane dotyczą, nie ma prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania jej informacji w celu, który jest niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Zgodnie z ogólną zasadą, Cashback services powinno spełnić żądania usunięcia i / lub sprzeciwu wobec przetwarzania w odniesieniu do następujących danych (o ile nie są one przedmiotem skargi lub postępowania sądowego):

 • Informacje o profilowaniu klienta
 • Pliki cookie
 • Marketing
 • Nieudane wnioski o pracę po okresie, na jaki zostały przekazane dane do rekrutacji.

Należy rozważyć, czy dane osobowe mogą zamiast usunięcia być "ograniczone", tak aby można je było używać tylko do konkretnego celu zgodnie z zasadą zgodności z prawem.

Jeśli zapadnie decyzja odmowna wobec WSP (w całości lub w odniesieniu do określonego prawa), odpowiedź będzie musiała zawierać powody odrzucenia wniosku, poparte przepisem prawa. Jeśli zdecydowano się na spełnienie żądanie usunięcia przez "ograniczenie" danych osobowych, należy to wskazać i wyjaśnić w odpowiedzi.

Odpowiedź powinna zostać dostarczona w sposób zgodny z przepisami prawa właściwymi do komunikacji z osobami, których dane dotyczą lub w sposób, na który dana osoba wyraziła zgodę.

Żądanie dostępu:

W odpowiedzi na wniosek o dostęp, należy przesłać kopię danych osobowych wymaganych przez daną osobę.

Polityka bezpieczeństwa

I. OCHRONA PRYWATNOŚCI
 1. Serwis Zrabatowani.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
 2. Korzystanie z serwisu wymaga przedstawiania przez Użytkownika następujących danych:
  • w celu rejestracji w serwisie należy podać następujące dane: imię, adres e-mail,
  • w celu odbioru nagród należy podać następujące dane: datę urodzenia, adres zamieszkania w celu wysyłki kodów rabatowych,
  • Użytkownik może podać swój numer telefonu oraz podać swoje zainteresowania.
 3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis Zrabatowani.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w serwisie Zrabatowani.pl. Serwis udostępnia jasno opisane warunki zrezygnowania z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika.
 4. Serwis Zrabatowani.pl gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb. Dane statystyczne zgromadzone przez serwis Zrabatowani.pl mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Zrabatowani.pl.
 5. Serwis Zrabatowani.pl gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  • po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.
  • w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu Zrabatowani.pl aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.